zmień rozmiar czcionki

Projekt pt.: "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego" - " Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi" rozpoczął się w styczniu 2014 roku którego Liderem jest Klubu UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności z siedzibą w Piaskach, ul. Partyzantów 19 .
Partnerami w projekcie są cztery Gminy: (Gorzków, Piaski, Spiczyn  i Wólka), a także Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej Katarzyna Sieńko. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt ten skierowany jest do mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów z terenu Gmin Szlaku Jana III Sobieskiego (Gorzków, Mełgiew Piaski, Rybczewice, Spiczyn i Wólka). W projekcie istnieje ścieżka wsparcia dla nieformalnych grup mieszkańców - polegająca między innymi na promowaniu i współfinansowaniu pomysłów mieszkańców na zagospodarowanie przestrzeni publicznej (np. drobne remonty , nasadzenia zielenią, odnowienie kapliczki itp.) lub pomysły na działania dla grup marginalizowanych (np. gry i zabawy dla dzieci, festiwale, festyny, koncerty, itp.), jak też inne pomysły ważne dla danej społeczności.
W Projekcie istnieje też ścieżka wsparcia dla organizacji pozarządowych i samorządu – między innymi wspólne szkolenia, warsztaty i spotkania ustalające standardy współpracy w zakresie przekazywania informacji, planu współpracy, realizacji wniosków o dotacje, prac komisji przyznających dotacje, itd.
Cel główny projektu to poprawa współpracy JST i NGO z 6 gmin Szlaku JIIIS poprzez zwiększenie umiejętności współpracy osób z JST i NGO w zakresie informowania, konsultowania do 30 czerwca 2015r. i partycypacji oraz wdrożenie narzędzi konsultacyjnych zgodnych z modelem współpracy JST i NGO.
Cele szczegółowe projektu to:
- Podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności współpracy JST i NGO w zakresie wymiany informacji, konsultowania i partycypacji  obywatelskiej u 80 uczestników projektu w tym 20 uczestników z JST w terminie do dnia 31 marca 2015r.
- Wypracowanie i wdrożenie w 4 JST standardów wzajemnego informowania  JST i NGO, konsultowania współpracy, realizacji zadań publicznych i tworzenie infrastruktury współpracy.

Bliższe informacje można uzyskać w Gminie Spiczyn,  Spiczyn 10c,  21-077 Spiczyn, http://www.spiczyn.pl/3D/ oraz na stronie projektu   www.tarczasobieskiego.pl.